Şubelerimiz ve Görevleri

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

 1. Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
 2. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 3. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversite bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak, Üniversitemiz faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 4.  Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, Üniversitemiz ayrıntılı harcama programı ve finansman programını hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.
 5. Hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak ve Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
 6. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak.
 7. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini, gelirlerden red ve iadeye ilişkin işlemleri yürütmek.
 8. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlayarak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.
 9. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
 10. Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izleyip değerlendirmek.
 11. Diğer birimlerin bütçe ve performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
 12. Hazine yardımı tahakkuk taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 13. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek, Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.
 14. Üniversitenin yönetimi ile ilgili hizmetleri geliştirmek, performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 15. Daire başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

 1. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,
 2. idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 3. Stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerini yürütmek,
 4. İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 5. Birim faaliyet raporunu hazırlamak,
 6. İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 7. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
 8. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
 9. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 10. İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
 11. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 12. İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 13. Mali istatistiklere ilişkin verileri analiz etmek, raporlamak ve sonuçlarını yayımlamak.
 14. Başkanlık personelinin tüm özlük işleri ile ilgili yazışmaları yapmak,
 15. Başkanlık personelinin eğitim ihtiyacının tespitini ve eğitim planlamasını yapmak.
 16. Kurumsal Risk Yönetimi analiz çalışmalarını yürütmek ve sonuçlarının rapor halinde sunmak,
 17. İç kontrol sistemini geliştirmeye yönelik araştırma yapmak ve önerilerini rapor halinde sunmak.
 18. Başkanlık  Web sayfasının dinamikliğini sağlamak.
 19. Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevleri;

 1. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,
 2. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 3. İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevleri;

 1. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
 2. Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 3. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

 1. Ön mali kontrole ilişkin işlemleri yürütmek,
 2.  iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 3. Üniversitenin görev alanına ilişkin konularda standartları hazırlamak,
 4. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
 5. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlatmak.
 6. Üniversitemizin çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması çalışmalarına katılmak,
 7. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 8.  İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İç Kontrol Koordinasyon Grubunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 9. Üniversitenin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu hazırlamak,
 10. Haftalık, aylık ve 3 aylık olarak hazırlanması gereken mali raporları hazırlamak,
 11. Üniversitede göreve başlayan ve görevden ayrılan personele ilişkin veri kayıt işlemlerini yürütmek,
 12. Ödeme işlemlerine ilişkin kayıt ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,
 13. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda rektöre ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 14. Daire başkanınca verilecek ilgili diğer görevleri yapmak.

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi

 1. Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 2. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
 3. Mali istatistikleri hazırlamak,
 4. Üniversitemizin özel bütçe muhasebesi ile ilgili hizmetlerini yürütmek,
 5. Üniversite bütçesinin kesin hesabını, mali istatistik ve raporları hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişine ilişkin işlemleri yürütmek,
 6. Üniversitemizin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 7. Üniversitemiz birimlerinin yapacağı ihalelerde Daire Başkanlığını temsilen mali üye olarak komisyonlarda görev almak,
 8. KBS eklentileri, HYS ve TKYS sistemlerine ilişkin koordinasyon hizmetlerini yürütmek,
 9.  Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek,
 10. Kendisine bağlı servislerde yapılan yazışmaları kontrol etmek, parafladıktan sonra muhasebe yetkilisinin imzasına sunmak. Muhasebe yetkilisinin havalesi ile gelen evrakların ilgililere dağıtımını yapmak,
 11. Muhasebe birimince düzenlenmesi gereken aylık belgeleri düzenlenme ve ilgili kurumlara (Sayıştay, Muhasebat Genel Müdürlüğü vb.) gönderilmesi hizmetlerini koordine etmek,
 12. Üniversitemiz birimlerinin yürütücülüğünde olan projelerin muhasebe ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,
 13. Üniversitemiz Taşınır Konsolide işlemlerini yürütmek,
 14. Hazine yardımı nakit taleplerine ilişkin işlemleri ve öğrenci depozito iadelerine ilişkin işlemleri yürütmek,
 15. Daire başkanınca verilecek ilgili diğer görevleri yapmak