ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Faaliyet Raporları

Tüm Birimlerin Dikkatine!

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Raporları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; Üniversitemiz birimlerinin “2021 Yılı Birim Faaliyet Raporlarını” aşağıda gönderilen rehber doğrultusunda hazırlayarak, İç Kontrol Güvence Beyanı ile birlikte  17 Ocak 2022 tarihine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Birim Faaliyet Hazırlama Rehberi

TR