ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

Görev Yetki ve Sorumluluklar

 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversite bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak, Üniversitemiz faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, Üniversitemiz ayrıntılı harcama programı ve finansman programını hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.
 • Hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak ve ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak.
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini, gelirlerden red ve iadeye ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlayarak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
 • Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izleyip değerlendirmek.
 • Diğer birimlerin bütçe ve performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
 • Hazine yardımı tahakkuk taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporunu hazırlayıp, yayınlamak.
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek, Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.
 • Üniversitenin yönetimi ile ilgili hizmetleri geliştirmek, performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
TR