ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar;

 • Ön mali kontrole ilişkin işlemleri yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Üniversitenin görev alanına ilişkin konularda standartları hazırlamak,
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlatmak.
 • Üniversitemizin çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması çalışmalarına katılmak,
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 • İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İç Kontrol Koordinasyon Grubunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Üniversitenin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak,
 • Haftalık, aylık ve 3 aylık olarak hazırlanması gereken mali raporları hazırlamak,
 • Üniversitede göreve başlayan ve görevden ayrılan personele ilişkin veri kayıt işlemlerini yürütmek,
 • Ödeme işlemlerine ilişkin kayıt ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Rektöre ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Daire Başkanınca verilecek ilgili diğer görevleri yapmak.
TR