ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar;

  • Üniversitenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, veriler toplamak, tasnif etmek, raporlamak.
  • Üniversitenin “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” nı hazırlamak.
  • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulamasını takip etmek. aksaklıkları belirlemek, raporlamak, gerekli hallerde güncellemek.
  • Mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihale dosyalarının ön mali kontrolünü yapmak.
  • Üniversitenin taşınır konsolide görevlisi olarak taşınır yıl sonu hesaplarını derlemek. düzenlemek ve raporlamak, kesin hesaba dahil edilecek hale getirmek.
  • Muhasebe yetkilisi ile koordineli bir şekilde birimlerden gelen harcama belgelerini teslim almak, 5018 sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kontrol etmek, eksiksiz olanları ödenmek üzere muhasebe yetkilisine teslim etmek, hatalı / eksik olanları ise ilgili harcama birimine iade ederek düzeltilmesini/tamamlanmasını sağlamak.
  • Daire başkanlığımızca yapılacak olan personel giderleri, yolluk ödemeleri, mal ve hizmet alımlarında başkanlığımız “gerçekleştirme görevlisi” görevini yürütmek ve satın alma sürecinde yer alacak personelleri görevlendirmek.
  • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
TR