ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek
 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak
 • Mali istatistikleri hazırlamak
 • Üniversitemizin özel bütçe muhasebesi ile ilgili hizmetlerini yürütmek
 • Üniversite bütçesinin kesin hesabını, mali istatistik ve raporları hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişine ilişkin işlemleri yürütmek
 • Üniversitemizin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek
 • Üniversitemiz birimlerinin yapacağı ihalelerde Daire Başkanlığını temsilen mali üye olarak komisyonlarda görev almak
 • KBS eklentileri, HYS ve TKYS sistemlerine ilişkin koordinasyon hizmetlerini yürütmek
 • Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek
 • Kendisine bağlı servislerde yapılan yazışmaları kontrol etmek, parafladıktan sonra muhasebe yetkilisinin imzasına sunmak
 • Muhasebe yetkilisinin havalesi ile gelen evrakların ilgililere dağıtımını yapmak
 • Muhasebe birimince düzenlenmesi gereken aylık belgeleri düzenlenme ve ilgili kurumlara (Sayıştay, Muhasebat Genel Müdürlüğü vb.) gönderilmesi hizmetlerini koordine etmek
 • Üniversitemiz birimlerinin yürütücülüğünde olan projelerin muhasebe ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek
 • Üniversitemiz Taşınır Konsolide işlemlerini yürütmek
 • Hazine yardımı nakit taleplerine ilişkin işlemleri ve öğrenci depozito iadelerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • Daire başkanınca verilecek ilgili diğer görevleri yapmak
TR