ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Dış Kaynaklı Dokümanlar

DS-010-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik

DS-011-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

DS-012-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DS-013-Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

DS-016-Taşınır Mal Yönetmeliği

DS-018-Yüksekogretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

DS-021-2886-Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Ekleri

DS-022-4734-Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 Sayılı Kanun Eki Yönetmelik ve Tebliğler

DS-023-4735-Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve Ekleri

DS-024-5018-Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Ekleri

DS-025-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Ekleri

DS-028-657-Sayılı Devlet Memurları Kanunu

DS-029-2914-Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

DS-032-5510-Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

DS-033-5434-Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

DS-034-Yükseköğretim Kanunu

DS-035-Türkiye Cumhuriyeti-Emekli-Sandığı-Kanunu-5434

DS-037-Sosyal Hizmetler Kanunu

DS-043-124-Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

DS-049-Yurtdışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Muteselsil Kefalet-Senedi

DS-051-3628-Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele-Kanunu

DS-054-Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

DS-055-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

DS-065-Sürekli İşci Kadrolarına Geçirilen İsçilerin Ücret İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri

DS-066-Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

DS-068-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

DS-069-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

DS-072-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TR